Gradina Kiringrad locirana je između rječica Velike i Male Trepče, na sjevernom rubu sela Donji Kirin. To je izdvojeni brijeg (kota 195) koji dominira tim područjem. Oko gradine prostiru se obradive njive, pašnjaci i manji šumarci (Lugovi i Crne bare).

Kiringrad je jedno od značajnijih arheoloških nalazišta Banije s kojeg je u prvoj polovici 20. stoljeća prikupljeno mnogo površinskih nalaza, no arheološka istraživanja su još u začetku. Prvo iskopavanje na Kiringradu je proveo Lazo Čučković 2006. godine, a manje kampanje istraživanja se i dalje organiziraju u ljetnim mjesecima. Većinu ranijih arheoloških nalaza s ovog lokaliteta, koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Zagrebu i u Gradskom muzeju u Karlovcu, prikupio je učitelj Vjekoslav Dukić od 1930-tih do 1950-tih.

Najraniji prikupljeni nalazi mogu se uvrstiti u lasinjsku kulturu koja je prilično rasprostranjena na brežuljkastom kraju južno od Kupe. Trenutno je poznato iznimno malo arheoloških nalaza koji prethode ili slijede ovoj kulturi. Vrlo važna karakteristika lasinjske kulture je naseljavanje tzv. gradina, isturenih, lako obranivih brežuljaka, koji su često ponovno zaposjedani u kasnijim razdobljima poput srednjeg vijeka, te na taj način dodatno privlače pažnju arheologa.

Kiringrad je ponovno naseljen krajem brončanog doba (oko 1000. pr. Kr. ili nešto ranije) te je, čini se, ostao važno uporište sve do dolaska Rimljana. Od brojnih arheoloških nalaza naročito valja izdvojiti tajanstvene glinene figurice koje su usporedive s poznatim nalazištem Turska Kosa kod Topuskog na kojem je pronađeno prapovijesno svetište sa stotinama sličnih «idola». Zanimljiv je način prikazivanja ljudskog lika s naročitim naglaskom na nakit dok su anatomski detalji tek oskudno naznačeni. Položaj ruku po nekima upućuje na adoranta tj. osobu u molitvi.

Iz vremena srednjeg vijeka sačuvane su vrlo neobične, u stijenu uklesane grobnice. Zasada je vrlo malo poznato o točnom vremenu njihovog nastanka i širem kulturnom kontekstu (postojanje crkve i sl.). Velike, u stijenu uklesane rupe što su nedavno pronađene na samome vrhu gradine