Kategorija zaštite: Posebni botanički rezervat
Godina zaštite: 1964.
Površina: 20 ha
Ekološka mreža: Nacionalna ekološka mreža – potencijalno područje NATURA 2000
Ciljevi očuvanja: prijelazni acidofilni cret (cret bijele šiljkice)

Botanički rezervat “Đon Močvar” je najraznolikiji i najstariju cret u Hrvatskoj. Na cretu je zastupljena u Hrvatskoj vrlo rijetka i reliktna zajednica bijele šiljkice (Rhynchosporetum albae) i mesožderke rosike (Drosera rotundifolia). Reliktna zajednica je prostorno ograničena na manjem području koje karakterizira tresetna podloga dubine 4,8 m. Podloga dubine 4,8 m najdublja je u Hrvatskoj. Površina creta je 11 ha.

Interesantne vrste biljaka koje dolaze na ovom području su ugrožene vrste, cretna crvotočina (Lycopodiella inundata), rosika (Drosera rotundifolia), gorski trolist (Menyanthes trifoliata), cretna breza (Betula pubescens), te više vrsta iz roda Sphagnum od kojih su posebno zanimljivi rijetki crveni mahovi tresetari. Ovaj cret značajan je i kao jedno od samo dva nalazišta cretne breze u Hrvatskoj.

Cretovi spadaju među najugroženije stanišne tipove u Hrvatskoj, ali i u Europi, te su kao takvi navedeni kao prioritetni stanišni tipovi europske Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EEC). Ova Direktiva propisuje očuvanje tih stanišnih tipova u tzv. povoljnom stanju. To je vrlo osjetljivo zaštićeno ekološko područje koje za svoj opstanak i očuvanje, a s obzirom na karakteristike u vidu povezanosti s dubokim podzemnim vodotokovima, reliktima ledenog doba, negativnih utjecaja depopulacije i šume, zahtijeva izuzetne ekološke uvjete. Kao područje od nacionalne, ali i međunarodne važnosti ovaj Cret ušao je u hrvatski prijedlog područja za Europsku ekološku mrežu Natura 2000.