Troškovi stanovanja

POZIV  KORISNICIMA ZAJEMČENE MINIMALNE NAKNADE
Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Gvozd, 44410 Vrginmost, Trg dr, Franje Tuđmana 6, II. kat, podnesu zahtjev za
priznavanje prava na troškove stanovanja.
Troškovi stanovanja se odnose na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne
usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju učinkovitost zgrade
Zahtjev za priznavanje prava na troškove stanovanja se podnosi na propisanom obrascu i
istom je potrebno priložiti:
1. presliku osobne iskaznice,
2. ovjerenu presliku rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ovjera
Centra ne smije biti starija od 7 dana prije dana podnošenja zahtjeva),
3. vlastoručno potpisanu izjavu o načinu grijanja za podnositelja koji se grije na drva.
Na temelju podnesenog zahtjeva, korisniku se izdaje rješenje o priznavanju prava na troškove
stanovanja u maksimalnom iznosu do 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate
samcu/kućanstvu odnosno do iznosa stvarnih troškova ukoliko su isti manji od navedenog
iznosa.
Obavještavamo korisnike da pravo na troškove grijanja na drva više nije samostalno pravo i
da se isti ne isplaćuju samostalno već u okviru troškova stanovanja, te njihova isplata više
neće biti moguća bez rješenja o priznatom pravu na troškove stanovanja.
Na temelju rješenja o priznatom pravu na naknadu za troškove stanovanja, korisnik je
najkasnije do 10. u mjesecu obvezan Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gvozd podnijeti
mjesečni zahtjev za isplatu naknade troškova stanovanja u kojem je dužan specificirati
troškove stanovanja čije podmirenje traži u tom mjesecu te priložiti dokaze o njihovoj visini.
Mjesečni zahtjev za isplatu naknade za troškove stanovanja podnosi se na propisanom
obrascu, te se za mjesec za koji nije podnio zahtjev za isplatu korisniku neće isplatiti naknada
za troškove stanovanja.
Isplata mjesečne naknade za troškove stanovanja vršit će se izravno davateljima usluga na ime
i za račun korisnika, izuzev troškova grijanja na drva koja će se isplaćivati neposredno
korisniku putem blagajničke isplatnice ili na račun, ovisno o izjavi korisnika.
U Vrginmostu, 30. rujna 2022.

PROČELNICA JUO
Josipa Čurković, v.r.

OBRASCI:
1. Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja – preuzeti OVDJE  
2. Izjava o načinu grijanja na drva – preuzeti OVDJE    
2. Mjesečni zahtjev za isplatu naknade za troškove stanovanja – preuzeti OVDJE