SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU I JAVNE RASPRAVE

Datum objave:  15. svibnja 2023.  godine.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI NAKNADE ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GVOZD

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga
Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Gvozd koje se provodi u
razdoblju od 15. svibnja do 13. lipnja 2023. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno
je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Gvozd

 Obrazac za sudjelovanje javnosti u savjetovanju

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Gvozd. 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Datum objave:  6. veljače 2023.  godine.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga
Pravilnika o izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi koje se provodi u razdoblju od 6.
veljače do zaključno 7. ožujka 2023. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je
popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

___________________________________________________________________________________________________________

Datum objave:  3. svibnja 2022.  godine.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU
OPĆINE GVOZD ZA RAZDOBLJE 2022. – 2028.

Općina Gvozd otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga
Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gvozd za razdoblje 2022. – 2028.
godine koje se provodi u razdoblju od 3. svibnja do 2. lipnja 2022. godine. Za sudjelovanje
u javnom savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom
savjetovanju.

Nacrt prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gvozd za razdoblje 2022. – 2028.

Obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Strategije upravljanja imovinom Općine Gvozd za razdoblje 2022.-2028. 

___________________________________________________________________________________________________________

Datum objave: 01. veljače 2022. godine.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GVOZD

Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), članka 45. stavka 2. podstavka 27. Statuta Općine Gvozd („Službeni vjesnik“, broj 26/09., 46/11.-ispr., 6/13., 19/14., 4/18., 2/20. – proč. tekst, 8/20. i 8/21.) i Zaključka, KLASA: 350-01/20-01/02, URBROJ: 2176-9-02-22-94 od 4. siječnja 2022. godine, Općina Gvozd objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd koji je utvrdio Općinski načelnik Općine Gvozd, a koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd trajat će 10 dana i to od 14. veljače 2022. do 23. veljače 2022. godine.
3. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd može se izvršiti u Općinskoj vijećnici Općine Gvozd u Vrginmostu, Trg dr. Franje Tuđmana 6, prizemlje, počevši od 14. veljače 2022. godine do 23. veljače 2022. godine svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.
Uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd moguć je i na mrežnim stranicama Općine Gvozd www.gvozd.hr i putem informacijskog sustava prostornog uređenja.
4. Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd održat će se 17. veljače 2022. godine u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gvozd u Vrginmostu, Trg dr. Franje Tuđmana 6, prizemlje. Sudionici na javnom izlaganju mogu postavljati pitanja o pojedinim rješenjima te dati primjedbe i prijedloge u zapisnik o javnom izlaganju.
5. Svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd mogu upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd dostavljaju se na adresu: Općina Gvozd, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Vrginmost ili na e-mail adresu: opcina-gvozd@sk.t-com.hr
Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Krajnji rok do kojeg se mogu dostaviti pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd je 23. veljače 2022. godine.

KLASA: 350-01/20-01/02
URBROJ: 2176-9-02-22-96
Vrginmost, 31. siječnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Vrga

Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd pogledajte ovdje:

SAŽETAK ZA JAVNOST JAVNA RASPRAVA 2.ID PPUO GVOZD
PP 2. ID PPUO  GVOZD

PP 4.1.BLATUŠA
PP 4.2. BOVIĆ
PP 4.3. BRNJAVAC
PP 4.4. CREVARSKA STRANA
PP 4.5. ČREMUŠNICA
PP 4.6. DUGO SELO LASINJSKO
PP 4.7.GOLINJA
PP 4.8. GORNJA ČEMERNICA
PP 4.9.GORNJA TRSTENICA
PP 4.10. VRGINMOST
PP 4.11.KIRIN
PP 4.12. KOZARAC
PP 4.13.OSTROŽIN
PP 4.14.PJEŠČANICA 14a
PP 4.14. PJEŠČANICA- 14b
PP 4.15.PODGORJE
PP 4.16. SLAVSKO POLJE
PP 4.17. STIPAN
PP 4.18. ŠLJIVOVAC
PP 4.19.TREPČA

Evidencija vrtače PP 2.ID PPUO GVOZD KARTA 3B
Evidencija klizišta PP 2.ID PPUO GVOZD KARTA 3C
Evidencija LIKVEFAKCIJA PP 2. ID PPUO PPUO GVOZD 3D

PP 2.ID GVOZD KARTA 1
PP 2.ID PPUO GVOZD KARTA 2
PP 2.ID PPUO GVOZD KARTA 3
PP 2.ID PPUO GVOZD KARTA 3A

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd

 

Datum objave: 28. siječnja 2022. godine.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA
JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GVOZD

Poštovani, Općina Gvozd otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu
prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na
području Općine Gvozd koje se provodi u razdoblju od 28. siječnja do 27. veljače 2022.
godine. Za sudjelovanje u javnom savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje
javnosti u internetskom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gvozd
Obrazloženje Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gvozd
Obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju 
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnosti – Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Gvozd

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI
ODLUKE O VISINI NAKNADE VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
GVOZD
Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga
Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine Gvozd koje
se provodi u razdoblju od 15. siječnja do 14. veljače 2021. godine. Za sudjelovanje u
savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom
savjetovanju.
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine Gvozd
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade vijećnicima Općinskog vijeća Općine Gvozd 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA POSLOVNIČKE
ODLUKE O IZMJENAMA i DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE GVOZD
Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga
Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd
koje se provodi u razdoblju od 15. siječnja do 14. veljače 2021. godine. Za sudjelovanje u
savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom
savjetovanju.
Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd  
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd. 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA STATUTARNE ODLUKE
O IZMJENAMA i DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GVOZD

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga
Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gvozd koje se provodi u razdoblju
od 15. siječnja do 14. veljače 2021. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je
popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.
Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gvozd
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gvozd

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT ANALIZE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
NOGOMETNIM IGRALIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE GVOZD

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:
Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Gvozd.
Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima
zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih
dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima
zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama,
savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi
akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.
Savjetovanje za prijedlog Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u vlasništvu
Općine Gvozd moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.05.2020.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT ODLUKE O IZBORU ČLANOVA
VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE GVOZD

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o
izborima članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gvozd koje se provodi u
razdoblju od 2. siječnja do 31. siječnja 2020. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno
je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Nacrt Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gvozd

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Gvozd

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o
komunalnom redu koje se provodi u razdoblju od 22. srpnja do 20. kolovoza 2019. godine. Za
sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u
internetskom savjetovanju.

Nacrt Odluke o komunalnom redu

Obrazac za sudjelovanju u savjetovanju s javnošću

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću

___________________________________________________________________________________________________________

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI

ODLUKE O KUPOPRODAJI POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE GVOZD

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gvozd koje se provodi u razdoblju od 18. veljače do 19. ožujka 2019. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

 

Nacrt prijedloga Odluke o  izmjenama i dopuni Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gvozd

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

 

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE GVOZD

___________________________________________________________________________________________________________

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORA U
VLASNIŠTVU OPĆINE GVOZD
Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Gvozd koje se provodi u razdoblju od 18. veljače do 19. ožujka 2019. godine. Za sudjelovanje
u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom
savjetovanju.
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gvozd
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

 

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE  GVOZD
_____________________________________________________________________________________________________________
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga
Odluke o komunalnom doprinosu koje se provodi u razdoblju od 12. listopada do 10.
studenog 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za
sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU- NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

_____________________________________________________________________________________________________________

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B)

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B) koje se provodi u razdoblju od 12. listopada do 10. studenog 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

 

Nacrt prijedloga Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

—————————————————————————————————————-

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi koje se provodi u razdoblju od 12. listopada do 10. studenog 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

 

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi   

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju   

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

___________________________________________________________________________________________________________


 

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA NA
PODRUČJU OPĆINE GVOZD
Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Gvozd koje se provodi u
razdoblju od 6. srpnja do 5. kolovoza 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno
je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Gvozd

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

—————————————————————————————————————————————

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE  I JAVNE ODVODNJE

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje koje se provodi u razdoblju od 4. srpnja do 3. kolovoza 2018. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

 

Nacrt prijedloga Odluke o obračunu i naknadi naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju 

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ

———————————————————————————————————————————————–

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GVOZD ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Gvozd za razdoblje 2018. – 2023. godine koje se provodi u razdoblju od 1. do 30. ožujka 2018. godine.. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

 

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Gvozd za razdoblje 2018. – 2023. godine  

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju   

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću   

 

———————————————————————————————————————————————-

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GVOZD

Poštovani, Općina Gvozd otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gvozd koje se provodi u razdoblju od 13. do 28. prosinca 2017. godine. Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju.

 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gvozd

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću