Prethodna obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd.

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-01/20-01/02

URBROJ: 2176/09-02-207

Vrginmost, 31. siječnja 2020.

PRETHODNA OBAVIJEST O IZRADI  II. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GVOZD

 

 

Općina Gvozd pokreće izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd („Službeni vjesnik“, broj  34/04. i 45/10. -u daljnjem tekstu: PPUO).

Razlozi za izmjene i dopune PPUO-a su:

-usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) te drugim zakonima i propisima,

-usklađivanje s planom više razine Prostornim planom uređenja Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 4/01., 12/10., 10/17., 12/19. i 23/19.)

-usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela,

– usklađenje s pristiglim zahtjevima podnesenih Općini Gvozd temeljem članka 85. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) kojim je propisano da izradu prostornog plana lokalne razine, kao i njegovih izmjena i dopuna može inicirati svatko.

 

Obavještavaju se svi zainteresirani građani kao i zainteresirane pravne osobe da  zahtjeve za izmjenu PPUO-a dostave do 1.ožujka 2020. godine.

 

Obrazložene zahtjeve s kontakt podacima podnositelja moguće je predati osobno u urudžbeni zapisnik Općine Gvozd, poslati poštom na adresu Općina Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Vrginmost ili na adresu elektronske pošte opcina-gvozd@sk.t-com.hr.

Svi koji su već predali zahtjeve za izmjenu PPUO-a ne moraju ponavljati svoje zahtjeve.

Podnositeljima zahtjeva u ovoj fazi neće se dostavljati pisani odgovori.

Detaljne obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti u Općini Gvozd, svakim radnim danom ili na telefon: 044/426-152, kontakt osoba: Josipa Čurković.

U prilogu se nalazi obrazac zahtjeva za podnošenje zahtjeva koji možete preuzeti OVDJE.

 

                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                              Milan Vrga, v.r.

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča, ovdje
  2. Mrežna stranica Općine Gvozd
  3. Oglasne ploče mjesnih odbora
  4. Pismohrana