JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GVOZD

Javnost rada Općinskog vijeća Općine Gvozd i njegovih radnih tijela propisana je člancima 123. i 124. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Gvozd („Službeni vjesnik“ Općine Gvozd, broj 26/09, 6/13 i 19/14).

Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela je javan.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica, obavještavanjem javnosti o radu Općinskog vijeća putem sredstava javnog priopćavanja, objavljivanjem odluka i drugih akata Općinskog vijeća, te na druge načine.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Predstavnici udruga građana i građani  koji žele pratiti sjednicu Općinskog vijeća   dužni su o svojoj namjeri pisanim putem obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća  može ograničiti broj zainteresiranih osoba koje žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta ili održavanja reda na sjednici.