OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE GVOZD

Davatelj koncesije: Općina Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Vrginmost, OIB:
52580744719, tel: 044/526-151, faks: 044/526-158, adresa elektroničke pošte: opcina-
gvozd@sk.t-com.hr Osoba zadužena za kontakt: Nevena Basta, tel: 044/526-156, opcina-
gvozd@sk.t-com.hr

Vrsta koncesije:
Koncesija za javne usluge

Predmet koncesije: Predmet koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Općine Gvozd. Obavljanje dimnjačarskih poslova podrazumijeva
čišćenje i kontrolu dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja uslužne
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Gvozd što podrazumijeva:
provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i
izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje i kontrola dimnjaka i uređaja za
loženje, poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te
zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i
uređaja za loženje.

Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: područje Općine Gvozd kao jedno jedinstveno
dimnjačarsko područje.

Rok trajanja koncesije: 5 godina od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji
Procijenjena vrijednost koncesije: 280.000,00 kuna bez PDV-a
Adresa na koju se moraju poslati ponude: Općina Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6,
44410 Vrginmost

Mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda: Općina Gvozd, Vrginmost, Trg dr. Franje
Tuđmana 6, II. kat, dana 8. prosinca 2021. godine u 12,00 sati

Obavijest o namjeri davanja koncesije, broj objave:
2021/s 01K-0040432 od 5. studenog  2021. godineotvori OVDJE

Dokumentacija za nadmetanje za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Gvozdotvori OVDJE