Obavijest i javni poziv obveznicima poreza na nekretnine.

OBAVIJEST I JAVNI POZIV

OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

za dostavu podataka o poreznom obvezniku/ci i podataka o nekretninama
prema Zakonu o lokalnim porezima
Dana 1. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima
(NN br. 115/2016 – u daljem tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike
Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana
Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne
samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.
Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na nekretnine stupaju
na snagu 1. siječnja 2018. godine.
Porezni obveznici se obavještavaju:
– da je predmet oporezivanja nekretnina,
– da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u
smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna
obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi
nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema
valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat,
– da se porez na nekretnine obračunava na ukupnu neto podnu površinu
nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za
utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta,
– da se nekretninom smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor
i drugi pomoćni te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u
svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se
nalazi unutar građevinskog područja,
– da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište koje svojom
veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i
opremljeno je najmanje pristupnom cestom, vodovima el. energije i vode prema
mjesnim prilikama, a na njemu nije izgrađena nikakva građevina za koju je potrebna
građevinska dozvola,
– da se dodatnim sadržajima smatraju osobito bazeni, saune, sportski tereni i sl.,
– da se godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje
množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn),
koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd),
– da se rješenje o porezu na nekretnine donosi do 31. ožujka za tekuću
kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja
tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od
utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom
kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice
koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju
se od sljedeće kalendarske godine,
– da se rješenjem o porezu utvrđuje porezni obveznik, iznos poreza po m²
obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i
rokovi plaćanja.
Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju JLS na području kojih se nekretnina
nalazi i prihod je te JLS. Stoga su JLS obvezne tijekom 2017. godine ustrojiti i dalje
voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja
poreza na nekretnine.
Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd,
koji ovim putem
poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Gvozd
da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije, te radi pravilnog utvrđivanja
činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja
obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave
podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce,
posebno za svaku adresu nekretnine odnosno za svaku katastarsku česticu.
Svi obrasci su dostupni i na internetskoj stranici www.gvozd.hr, a mogu se
ispunjeni dostaviti osobno predajom u pisarnici Općine Gvozd, putem pošte (Općina
Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Vrginmost) ili elektroničkim putem na e-mail
adresu: opcina-gvozd@sk.t- com.hr
Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od
podataka kojima raspolaže JLS a koji su dobiveni od Državne geodetske
uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija
– Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima
raspolaže JLS s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob
nekretnine.

OPĆINA GVOZD JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

1.Obrazac za prijavu poreza na nekretnine – stambeni prostor

2.Obrazac za prijavu poreza na nekretnine – poslovni prostor

3.Obrazac za prijavu poreza na nekretnine – neizgrađeno građevinsko zemljište