Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gvozd.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA GVOZD

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 363-01/21-01/12

URBROJ: 2176/09-02-21-2

Vrginmost, 15. listopada 2021.

 

 

Na temelju  članka 45. stavak 4. alineja 27. Statuta Općine Gvozd („Službeni vjesnik“, broj 26/09., 46/11.-ispr., 6/13., 19/14. , 4/18., 2/20.-pročišćeni tekst, 8/20. i 8/21.) i članka 4. Odluke o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gvozd („Službeni vjesnik“, broj 21/16.), općinski načelnik Općine Gvozd raspisuje i objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju

 iz Proračuna Općine Gvozd

 

 

  1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

 

            Predmet javnog natječaja je povjeravanje obavljanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Gvozd pod čim se podrazumijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Općine Gvozd do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

Za obavljanje navedenih poslova ponuditelj mora imati organizirano dežurstvo od 0 – do 24 sata.

 

  1. NAČIN IZRADE PONUDE 

Pisana ponuda se dostavlja na obrascu Ponudbeni list (Obrazac 1).

Ponudi se prilažu sljedeće isprave:

– dokaz o registraciji za obavljanje pogrebničke djelatnosti (izvadak iz obrtnog ili sudskog registra) – izvornik,

– rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti – preslika,

– prometna knjižica pogrebnog vozila kao dokaz da ponuditelj ima na raspolaganju (u vlasništvu ili najmu), najmanje jedno pogrebno vozilo – preslika,

– potvrda Porezne uprave o plaćenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje izdanu nakon dana objave natječaja – izvornik,

-potvrda o plaćenim svim obvezama prema Općini Gvozd izdanu nakon objave javnog natječaja – izvornik

 

-izjava ponuditelja da gospodarski subjekt i osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela propisanih člankom 251. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), odgovorna osoba daje izjavu za sebe i za pravnu osobu (Obrazac 2),

-izjavu ponuditelja da će kao osiguranje za uredno izvršenje  ugovora te naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ugovora prilikom sklapanja ugovora Općini Gvozd predati bjanko zadužnicu ovjerenu od strane javnog bilježnika s naznakom najvišeg iznosa do 50.000,00 kuna (Obrazac 3).

Svaka stranica ponude i priloga mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom i pečatom na poleđini, s označenim rednim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ili ukupnim brojem stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda mora biti pisana neizbrisivim otiskom, potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja.

 

III. ROK VALJANOSTI PONUDE

 

Ponuda obvezuje ponuditelja 60 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude.

 

  1. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je cijena prijevoza po prijeđenom kilometru.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog natječaja, ponudi najnižu cijenu prijevoza po prijeđenom kilometru bez PDV-a.

 

  1. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 4. studenog 2021. godine u 10,00 sati kada ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Gvozd bez obzira na način dostave.

Ponude dostavljene izvan roka neće se razmatrati već će se neotvorene vratiti ponuditeljima.

 

  1. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnicu Općine Gvozd, na adresu Općina Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Vrginmost, sa naznakom „NE OTVARAJ – ZA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEVOZ POKOJNIKA“ u zatvorenoj omotnici, s upisanim nazivom ponuditelja i adresom na poleđini omotnice.

 

VII. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA

 

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 4. studenog 2021. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gvozd, Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6, II. kat.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi opunomoćeni predstavnici.

 

VIII. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

 

Prilikom sklapanja ugovora ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora, te naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja obveza iz ugovora, odabrani ponuditelj će dostaviti ovjerenu bjanko zadužnicu (potvrđenu od strane javnog bilježnika), s naznakom najvišeg iznosa do 50.000,00 kuna, sukladno članku 9. Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice ( Narodne novine br. 115/12. i 82/17.).

 

 

 

  1. ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

 

Na temelju provedenog postupka javnog natječaja odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojemu će se povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika iz točke I. natječaja donosi općinski načelnik Općine Gvozd.

 

III. SKLAPANJE UGOVORA

 

Općinski načelnik Općine Gvozd sklopit će ugovor o obavljanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gvozd s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem na vrijeme od četiri godine.

 

 

                                                                                               NAČELNIK

 

                                                                                               Milan Vrga

 

 PRILOZI:

– Obrazac 1 – Ponudbeni list

– Obrazac 2 – Izjava o nekažnjavanju

– Obrazac 3 – Izjava o prihvaćanju obveze dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora