JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JEDNOKRATNIH AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE GVOZD U 2020. GODINI

Općina Gvozd je raspisala Javni natječaj za financiranje programa, projekata i jednokratnih
aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gvozd u 2020.
godini za dva područja: sport i rekreacija i udruge civilnog društva (braniteljske udruge,
udruge antifašističkih boraca, udruge osoba s invaliditetom, udruge mladih, udruge iz
područja kulture, odgoja i obrazovanja i druge udruge civilnog društva).
Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti u papirnatom (jedan
izvornik) obliku potpisane od strne osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene pečatom udruge.
Obrasci se obvezno popunjavaju na računalu.
Rok za prijavu na natječaj je zaključno sa danom 2. ožujka 2020. godine. U obzir će se
kao pravodobne (dostavljene u roku) uzeti prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke
koje na omotnici budu označene poštanskim žigom zaključno s danom 2. ožujka 2020. godine
Osobno dostavljene prijave i prijave dostavljene putem dostavljača uzet će se u obzir kao
pravodobne ako budu zaprimljene u pisarnici Općine Gvozd najkasnije do 2. ožujka 2020.
godine do 15,00 sati.
DOKUMENTI I OBRASCI ZA PRIJAVU:
1. Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Općine Gvozd za financiranje programa,projekata ili jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gvozd za 2020. godinu
2. Javni natječaj za financiranje programa, projekata ili jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gvozd za 2020. godinu
3. Upute za prijavitelje
4. Obrazac 1: Opis programa/ projekta/ jednokratne aktivnosti 
5. Obrazac 2: Proračun programa/ projekta/ jednokratne aktivnosti
6. Obrazac 5: Izjava o partnerstvu ukoliko udruga prijavljuje program/ projekt/jednokratnu aktivnost u partnerstvu,
7. Obrazac 3: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
8. Obrazac 6: Izjava o programima/ projektima/jednokratnim aktivnostima financiranim iz javnih izvora
9. Obrazac 4: Izjava o nekažnjavanju
10. Obrazac 14: Kontrolni popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
11. Obrazac 7: Obrazac za procjenu kvalitete prijave za programe/ projekte
12. Obrazac 8: Obrazac za procjenu kvalitete prijave za jednokratne aktivnosti
13. Obrazac 9: Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/ projekta/ jednokratne aktivnosti
14. Obrazac 10: Zahtjev za isplatu sredstava
15. Obrazac 12: Opisni izvještaj provedbe programa/ projekta/ jednokratne aktivnosti
16. Obrazac 13: Financijski izvještaj o provedbi programa/ projekta/ jednokratne aktivnosti
17. Obrazac PROR-POT