JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JEDNOKRATNIH AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE GVOZD U 2019. GODINI

Općina Gvozd je raspisala Javni natječaj za financiranje programa, projekata i jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gvozd u 2018. godini za dva područja: sport i rekreacija i udruge civilnog društva (braniteljske udruge, udruge antifašističkih boraca, udruge osoba s invaliditetom, udruge mladih, udruge iz područja kulture, odgoja i obrazovanja i druge udruge civilnog društva).

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti u papirnatom (jedan izvornik) obliku potpisane od strne osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene pečatom udruge. Obrasci se obvezno popunjavaju na računalu.

Rok za prijavu na natječaj je zaključno sa danom 4. ožujka 2019. godine. U obzir će se kao pravodobne (dostavljene u roku) uzeti prijave poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na omotnici budu označene poštanskim žigom zaključno s danom 4. ožujka 2019. godine Osobno dostavljene prijave i prijave dostavljene putem dostavljača uzet će se u obzir kao pravodobne ako budu zaprimljene u pisarnici Općine Gvozd najkasnije do 4. ožujka 2019. godine do 15,00 sati.

 

DOKUMENTI I OBRASCI ZA PRIJAVU:

 

 1. Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Općine Gvozd za financiranje programa, projekata ili jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gvozd za 2019. godinu
 2. Javni natječaj za financiranje programa, projekata ili jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gvozd za 2019. godinu
 3. Upute za prijavitelje
 4. Obrazac 1: Opis programa/ projekta/ jednokratne aktivnosti
 5. Obrazac 2: Proračun programa/ projekta/ jednokratne aktivnosti
 6. Obrazac 5: Izjava o partnerstvu ukoliko udruga prijavljuje program/ projekt/  jednokratnu aktivnost u partnerstvu,
 7. Obrazac 3: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 8. Obrazac 6: Izjava o programima/ projektima/jednokratnim aktivnostima  financiranim iz javnih izvora
 9. Obrazac 4: Izjava o nekažnjavanju
 10. Obrazac 14: Kontrolni popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 11. Obrazac 7: Obrazac za procjenu kvalitete prijave za programe/ projekte
 12. Obrazac 8: Obrazac za procjenu kvalitete prijave za  jednokratne aktivnosti
 13. Obrazac 9: Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa/ projekta/ jednokratne aktivnosti
 14. Obrazac 10: Zahtjev za isplatu sredstava
 15. Obrazac 12: Opisni izvještaj provedbe programa/ projekta/ jednokratne aktivnosti
 16. Obrazac 13: Financijski izvještaj o provedbi programa/ projekta/ jednokratne aktivnosti
 17. Obrazac PROR-POT