JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GVOZD

Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), članka 45. stavka 2. podstavka 27. Statuta Općine Gvozd („Službeni vjesnik“, broj 26/09., 46/11.-ispr., 6/13., 19/14., 4/18., 2/20. – proč. tekst, 8/20. i 8/21.) i Zaključka, KLASA: 350-01/20-01/02, URBROJ: 2176-9-02-22-94 od 4. siječnja 2022. godine, Općina Gvozd objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd koji je utvrdio Općinski načelnik Općine Gvozd, a koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd trajat će 10 dana i to od 14. veljače 2022. do 23. veljače 2022. godine.
3. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd može se izvršiti u Općinskoj vijećnici Općine Gvozd u Vrginmostu, Trg dr. Franje Tuđmana 6, prizemlje, počevši od 14. veljače 2022. godine do 23. veljače 2022. godine svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati.
Uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd moguć je i na mrežnim stranicama Općine Gvozd www.gvozd.hr i putem informacijskog sustava prostornog uređenja.
4. Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd održat će se 17. veljače 2022. godine u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gvozd u Vrginmostu, Trg dr. Franje Tuđmana 6, prizemlje. Sudionici na javnom izlaganju mogu postavljati pitanja o pojedinim rješenjima te dati primjedbe i prijedloge u zapisnik o javnom izlaganju.
5. Svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd mogu upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd dostavljaju se na adresu: Općina Gvozd, Jedinstveni upravni odjel, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Vrginmost ili na e-mail adresu: opcina-gvozd@sk.t-com.hr
Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Krajnji rok do kojeg se mogu dostaviti pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd je 23. veljače 2022. godine.

KLASA: 350-01/20-01/02
URBROJ: 2176-9-02-22-96
Vrginmost, 31. siječnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Milan Vrga

Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd pogledajte ovdje:

SAŽETAK ZA JAVNOST JAVNA RASPRAVA 2.ID PPUO GVOZD
PP 2. ID PPUO  GVOZD

PP 4.1.BLATUŠA
PP 4.2. BOVIĆ
PP 4.3. BRNJAVAC
PP 4.4. CREVARSKA STRANA
PP 4.5. ČREMUŠNICA
PP 4.6. DUGO SELO LASINJSKO
PP 4.7.GOLINJA
PP 4.8. GORNJA ČEMERNICA
PP 4.9.GORNJA TRSTENICA
PP 4.10. VRGINMOST
PP 4.11.KIRIN
PP 4.12. KOZARAC
PP 4.13.OSTROŽIN
PP 4.14.PJEŠČANICA 14a
PP 4.14. PJEŠČANICA- 14b
PP 4.15.PODGORJE
PP 4.16. SLAVSKO POLJE
PP 4.17. STIPAN
PP 4.18. ŠLJIVOVAC
PP 4.19.TREPČA

Evidencija vrtače PP 2.ID PPUO GVOZD KARTA 3B
Evidencija klizišta PP 2.ID PPUO GVOZD KARTA 3C
Evidencija LIKVEFAKCIJA PP 2. ID PPUO PPUO GVOZD 3D

PP 2.ID GVOZD KARTA 1
PP 2.ID PPUO GVOZD KARTA 2
PP 2.ID PPUO GVOZD KARTA 3
PP 2.ID PPUO GVOZD KARTA 3A

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd