INFORMACIJA O ZAVRŠETKU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE GVOZD 2015. – 2020.

Nakon provedenog postupka u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti za ekološku mrežu za Strateški razvojni program Općine Gvozd, nadležno tijelo Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko moslavačke županije je dao Mišljenje, KLASA: 351-03/16-05/19. URBROJ: 2176/01-09-16-4 od17. veljače 2017. godine, da je postupak proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš, nakon čega je Općinski načelnik Općine Gvozd donio Odluku kojom se utvrđuje da da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strateški razvojni program Općine Gvozd 2015. – 2020., KLASA: 351-03/16-01/02, URBROJ: 2176/09-02-17-28 od 27. veljače 2016. godine. Navedeno mišljenje i Odluku objavljujemo na službenim web stranicama Općine Gvozd kao informaciju javnosti i zainteresiranoj javnosti o provedenom postupku.

1.   ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM OPĆINE GVOZD 2015. – 2020.

2. MIŠLJENJE UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE O PROVEDENOM POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE GVOZD 2015. – 2020.